مسترپچ های افزودنی

مستربچ های افزودنی همان مکمل های صنعت پلیمر است که سهم عمده ای در بهبود خواص پلیمرها دارد و با توجه به گسترده شدن مواد اولیه ، این مستربچ ها می توانندبه راحتی خواص هر پلیمری را مطابق نیاز مصرف کننده بهبود ببخشند و کیفیت محصول نهایی را بطور چشمگیری افزایش دهند . 
مستربچ های افزودنی تولید شده در ماهان مستربچ که از کیفیت فوق العاده بالایی نیز برخوردارند