شفاف کننده ها

مستربچ های شفاف کننده و براق کننده :
از این مستربچ برای عبور نور بیشتر و بالابردن شفافیت محصول در مصنوعات بی رنگ استفاده می شودکه با اضافه کردن در خیلی کمی در حدود 0/1% به نتیجه مورد نظر خواهید رسید . اما از همین محصول برای براق تر کردن محصولات رنگی هم استفاده می شودکه با اضافه کردن 1% به مواد اولیه محصول نهایی بی نهایت براق خواهد شد .