لیز کننده ها

مستربچ های لیز کننده :
از این مستربچ جهت صیقلی شدن و افزایش کیفیت سطح فیلم، کاهش ضایعات ، کاهش استهلاک ماشین آلات ، کاهش چسبندگی سطوح فیلم به هم و تسهیل در فرایند تولید استفاده می گردد .