مسترپچ های سفید

مستربچ سفید جهت تولید تزریقی - بادی - نایلون ونایلکس - فیلم های بسیار نازک - گونی وجامبو و کارتن پلاست می باشد